Rozdział VIII

Punkt kontaktowy

  1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.
  2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania Usługodawców i Usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:
  3. praw i obowiązków Usługodawców i Usługobiorców,
  4. procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,
  5. podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.