Rozdział IX

Postanowienia końcowe

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:

  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.

4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności, w przypadku:

  • zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie amberdust.pl mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,

5. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania

6. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila.

7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: amberdust.pl

8. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.jedzpij.pl. W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin zostanie mu przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 01-03-2020 roku.

Niniejszy regulamin nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Usługodawcy dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.