Definicje pojęć użyte w Regulaminie:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zwany dalej „regulaminem e-usług”

Usługodawca – Karol Dziekoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sygnit Karol Dziekoński z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Dworcowa 2, 83-031 Gdańsk, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, zwany dalej i na stronie internetowej „Usługodawcą” Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl

NIP: 957082013 Regon: 122459787?

Dane do kontaktu:

Numer/y telefonu: (+48) 504 358 642, (+48) 601 841 606

Formularz kontaktowy

Adres korespondencyjny, w tym właściwy dla składanych reklamacji w zakresie świadczonych usług drogą elektroniczną:

Karol  Dziekoński
Biuro handlowe
Dwarcowa 2
83-031 Różyny

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna I jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.

Strona internetowa – dokument HTML (tj. plik tekstowo-graficzny) odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie sklep.amberdust.pl

Sklep internetowy – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwanym dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

Karta produktu/towaru – wyświetlany przez system sklepu internetowego opis towaru obejmujący m.in jego zdjęcie, cenę oraz dostępność.